Konsernkontosystem

Bedrifter med flere datterselskaper og kommuner med mange avdelinger, trenger god oversikt over den totale likviditeten. Vår konsernkontoløsning bidrar til bedre kontroll og optimal utnyttelse av likviditeten.
  • Alle kontoer i samme system med mulighet for felles kredittramme
  • Bruk nettbanken for innsyn og oversikt over kontoene
  • Optimal utnyttelse av likviditet og kredittrammer
Kontakt meg om konsernkonto

Dette er konsernkonto

Konsernkonto er et kontosystem for styring og kontroll av datterselskaper og avdelinger. Produktet passer både for bedrifter med mange kontoer, selskaper med flere datterselskaper og kommuner med mange avdelinger.

  • Optimal utnyttelse av overskuddslikviditet og kredittrammer
  • Gir full kontroll over bedriftens totale likviditet
  • Få en samlet oversikt over all kontoinformasjon
  • Bedre kontroll på datterselskapers bruk av kreditt og/eller innestående midler

Alle deltakere i et konsernkontosystem må være en selvstendig juridisk enhet eller definert som et konsern i henhold til Aksjeloven.

Kjekt å vite om konsernkonto

  • En konsernkonto består av én toppkonto for morselskapet og flere driftskontoer for hver av deltagerne i systemet
  • I et konsern hender det at enkelte selskaper har overskuddslikviditet, mens andre har underskudd. Ved å samle likviditeten oppnås rentegevinster
  • Renter på toppkontoen beregnes daglig og er et forhold mellom banken og kunden. Renter på driftskontoene er et forhold mellom konsernet og deltagerne