Vi skulle gjerne innvilget alle forespørslene vi mottar, men med økonomiske rammer må vi prioritere, og aktiviteter rettet mot barn og ungdom er derfor høyt prioritert.
Berg Sparebank har to kanaler for å gi støtte. Det kan være gjennom sponsorater, hvor vi forventer en motytelse i form av logoeksponering, bruk av banner, annonse o.l, eller som en gave.
Krav til søknader.
 • Banken skiller mellom breddegaver og prosjektgaver.
 • Breddegaver er en enkel gavetildeling basert på blant annet antall medlemmer og aktivitet, og deles ut til lag og foreninger en gang i året i forbindelse med fremleggelse av bankens årsregnskap. Søknadsfrist er ultimo januar måned og søknader sendes inn på eget skjema.
 • Søknader om prosjektgaver skal begrunnes og inneholde en beskrivelse av søkeren med organisasjonsnummer, siste godkjente årsregnskap og beskrivelse av formålet. Søknader til større prosjekter skal inneholde:
  • Prosjektplan
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søknadsbeløp
  • Eventuelt andre steder det er søkt støtte til samme prosjekt.

 • Formålet man søker om støtte til må ha allmennyttig karakter innenfor idrett, kultur eller lokalmiljø, og geografisk være innenfor bankens markedsområde.
 • Formålet det søkes om støtte til må etablere noe av varig verdi. Søknader som primært er til dekning av driftskostnader uten at det bygges noe av varig verdi prioriteres ikke.
 • Det kan søkes om nødvendig tilskudd for å realisere hele prosjekter, men det er også anledning til å søke til prosjekter der vår støtte inngår kun som deler av finansieringen, eksempelvis at vi er flere som løfter i flokk.
 • Formålet det søkes om støtte til skal primært ikke gå inn på oppgaver som naturlig er det offentliges ansvar.
 • Det gis primært ikke støtte til kommersielle aktører.
 • Det gis primært ikke støtte til aktiviteter/prosjekter som kan oppfattes som politiske, herunder rekruttering til en spesifikk politisk- eller livssynsretning.

Det er anledning til å søke om gaver til allmennyttige formål hele året. Det henstilles til å søke minst to måneder før tiltaket man trenger penger til skal realiseres, da søknader primært besluttes av bankens styre.

Styremøter i 2024: 29. februar, 25. april, 20. juni, 29. august, 31. oktober og 19. desember

Søknadsskjema prosjektgave  (PDF)